Lv 55.337 points

Pencari Kebenaran

Jawaban Favorit18%
Jawaban1.085
 • Ada apa dengan kisah Abraham dalam kitab Kejadian 17?

  Beginilah yang tertulis dalam kitab Kejadian 17 pada Alkitab terbitan tahun 2001:

  15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: “Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya.

  16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya.”

  17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya: “Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sara, yang telah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan seorang anak?”

  18. Dan Abraham berkata kepada Allah: “Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!”

  19. Tetapi Allah berfirman: “Tidak, melainkan istrimu Saralah yang melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.

  Dan beginilah yang tertulis dalam kitab Kejadian 17 pada Alkitab terbitan tahun 1941:

  15. Dan lagi firman Allah kepada Ibrahim, maka akan hal Sarai, istrimoe itoe, djangan lagi engkaoe panggil namanja Sarai, melainkan Sara itoelah akan namanja.

  16. Karena Akoe akan memberi berkat kepadanja serta daripadanja djoega Akoe akan menganoegerahkan sa’orang anak laki-laki kepadamoe; bahkan Akoe akan memberi berkat kepadanja, sehingga ija akan djadi asal beberapa bangsapon akan berpentjaran daripadanja.

  17. Maka pada masa itoe soedjoedlah Ibrahim dengan moekanja sampai ka boemi sambil tertawa, laloe berkata ija dalam hatinja: Bolihkah djadi kanak-kanak bagi sa’orang jang soedah saratoes tahoen oemoernja? Bolihkah Sara jang soedah sambilan poeloeh tahoen oemoernja itoe lagi beranak?

  18. Maka sembah Ibrahim kepada Allah; ja Toehan, bijar apalah Ismail sahadja hidoep dihadapan hadiratMoe.

  19. Maka firman Allah; bahwa sasoenggoehnja Sara, istrimoe itoe, beranak kelak bagimoe laki-laki sa’orang, hendaklah engkaoe namai akan dia Ishak; maka Akoe akan menegoehkan perdjandjianKoe dengan dia, ija-itoe soeatoe perdjandjian jang kekal, serta dengan anak-boeahnja jang kemoedian daripadanja.

  Sepintas perbedaanya hanya masalah ejaan dan pemilihan kata-kata saja. Namun sesungguhnya artinya pun berbeda.

  1. Pada ayat 16, yang terbitan 1941 tidak disebutkan tentang raja-raja.

  2. Pada ayat 17, sebenarnya Ibrahim (Abraham) tertunduk saja ataukah bersujud (sampai wajahnya menyentuh tanah)?

  3. Pada ayat 18 terbitan 1941, Ibrahim dengan rendah hati merasa telah cukup mempunyai seorang anak (Ismail, yang sudah berumur 13 tahun, yang terlahir dari istrinya yang lain, Hagar). Hal ini karena ia merasa sudah terlalu tua dan membayangkan akan betapa sengsaranya Sara yang juga sudah sangat tua, untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun pada terbitan 2001, terkesan seolah-olah Abraham menyesalkan bahwa Allah telah menolak keberadaan Ismael sebagai anak laki-laki Abraham.

  4. Pada ayat 19 terbitan 1941, Allah meyakinkan Ibrahim bahwa Sara akan benar-benar melahirkan anak laki-laki baginya. Namun pada terbitan 2001, seolah-olah Allah menegaskan penolakan-Nya kepada Ismael, dan hanya Sara-lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham.

  Apakah anda bisa merasakan perbedaanya?

  Dan apa pendapat anda atas perubahan yang dilakukan oleh penulis/penerbit?

  Ada pula yang membuat saya tergelitik untuk mengetahuinya:

  Di ayat-ayat tersebut, “Allah” adalah nama dari sesembahan (tuhan) Ibrahim, sehingga disebutkan kata-kata seperti “Allah berfirman” atau “Ja Toehan”. Maka kita bisa katakan: “Allah adalah tuhanmu”.

  Tetapi di ayat-ayat lain “Tuhan” adalah nama dari sesembahan (Arab: ilah ; Alkitab: Allah), sehingga disebutkan: “Tuhan adalah Allahmu”.

  8 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • 3 tokoh dalam Alkitab - siapakah yang paling hebat caranya ketika menghidupkan orang mati?

  Setidaknya ada 3 tokoh dalam Alkitab, yang dapat menghidupkan orang mati, yaitu Yesus, Paulus, dan Elisa.

  Siapakah di antara mereka yang paling hebat cara menghidupkannya?

  Yesus berdoa sebelum menghidupkan orang mati.

  “Maka nereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: “Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku. Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: “Lazarus, marilah keluar!” Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.”.” (Yohanes 11 : 41-44)

  Paulus merebahkan diri di atas mayat dan mendekapnya.

  “Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata: “Jangan rebut, sebab ia masih hidup.” Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan masih lama lagi ia berbicara, samapai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa terhibur.” (Kisah Para Rasul 20 : 8-12).

  Bahkan tulang belulang Elisa dapat menghidupkan orang mati.

  "Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri." (2 Raja-raja 13 : 21).

  14 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Sudah pernah baca buku bagus tentang kisah nyata mempertahankan agama yang benar?

  Menyambung pertanyaan saya:

  http://id.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ar...

  Buku itu menceritakan kisah nyata seorang mahasiswa berusia 22 tahun, bernama Kris, dan keluarganya. Setelah 6 bulan memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, akhirnya keluarganya tahu bahwa Kris telah meninggalkan agama keluarga mereka. Hal ini membuat ayah Kris marah besar dan mengadukan Aslam ke polisi atas tuduhan mempengaruhi anaknya sehingga berpindah agama. Dalam penyidikan, terungkap bahwa kepindahan Kris ke agama Islam bermula dari dialog antar agama dengan Aslam, dan tidak ada paksaan sedikitpun, sehingga Aslam-pun dibebaskan dari segala tuduhan.

  Tidak mempan dengan polisi, ayah Kris mendatangkan seorang pendeta, Pdt. Sitorus. Dialogpun terjadi antara Kris dengan sang pendeta, ditimpali oleh ayah, ibu dan saudara perempuan Kris. Namun pendeta tersebut tak sanggup melawan argumen-argumen yang diungkapkan Kris berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Bahkan keluarga Kris malah terperangah dengan pengetahuan Kris serta kemampuannya menganalisa dan berargumen. Melihat sang pendeta kewalahan dengan argument Kris, maka ayah Kris mengakhiri pembicaraan mereka dan mempersilahkan sang pendeta pulang.

  Kali berikutnya, sang ayah mendatangkan lagi seorang pendeta yang mantan Islam dan anak kyai yang mempunyai pesantren di Jawa Timur, bernama Pdt. Muhammad Isa. Ketika Kris yang sedang di kamar diberitahu bahwa pendeta tersebut telah datang, ia pun grogi. Maka ia beranikan diri menelpon bpk Insan Mokoginta, yang buku-buku tulisannya serta VCD debatnya telah menjadi koleksinya. Pak Mokoginta berpesan untuk tidak usah takut dan supaya Kris membawa serta Al Qur’an tulisan Arab tanpa terjemahan. Maka pembicaraan pun terjadi antara sang pendeta dengan Kris serta keluarganya. Sang pendeta yang mengaku baru setahun pindah ke agama Kristen pun mulai mengeluarkan jurus-jurusnya dengan mengutip terjemahan Al Qur’an yang diplesetkan. Kris pun mengkoreksi terjemahan yang dipakai sang pendeta. Kemudian Kris menyodorkan Al Qur’an kepada sang pendeta untuk menunjukkan di mana letak ayat yang dikutip tersebut. Lama halaman demi halaman dibolak-balik, akhirnya sang pendeta mengatakan bahwa ia telah lupa, karena sudah tidak lagi membacanya sejak kepindahannya ke Kristen … (mungkinkah?). Dan sekali lagi ayah Kris harus menghentikan diskusi demi melihat sang pendeta tak mampu membendung argumen-argumen Kris.

  Suatu saat, keluarga Kris masuk ke kamar Kris saat Kris sedang kuliah. Mereka pun menemukan koleksi VCD dan buku-buku tulisan pak Insan Mokoginta. Di buku tersebut ada nomor teleponnya. Maka ayah Kris mengundang pak Mokoginta untuk datang ke rumah mereka. Pak Mokoginta pun memehuni undangan tersebut. Maka diskusi pun terjadi, dengan banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang dipakai serta beberapa ayat Al Qur’an. Sampai 2 kali pak Mokoginta diundang keluarga ini untuk berdiskusi. Akhirnya terbukalah mata hati keluarga Kris, dan hidayah Allah SWT pun datang kepada mereka. Mereka sekeluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Raya Pondok Indah.

  Kisah tersebut ditulis (bukan dikarang) oleh bpk Insan Mokoginta, seorang mantan Katholik, dalam sebuah buku yang berjudul “Akhirnya Sekeluarga Itu Memeluk Islam”.

  Dalam buku itu juga ditampilkan foto Pdt. Robert W. Sitorus yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Raya Pondok Indah.

  Siapa yang mau menyusul?

  6 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Pak Pendeta itu menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Siapa ingin menyusul?

  Beberapa hari yang lalu saya ke toko buku.

  Ketika membuka-buka buku yang dipajang, saya lihat foto pendeta Robert W Sitorus, MA melakukan syahadat di Masjid Agung Pondok Indah.

  Saya penasaran ...., sepertinya beliau ini tidak asing bagi saya.

  Dan buku itu saya beli.

  Sesampainya di rumah, saya cari di koleksi VCD saya.

  Benar dugaan saya ...., saya temukan nama beliau di 2 VCD debat Islam vs Kristen.

  Beliau menjadi peserta debat dari pihak Kristen.

  Selamat pak Sitorus, anda sekarang telah menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya.

  “Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.” (Markus 12:29)

  Siapa yang mau menyusul?

  12 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Masihkah anda percaya kepada Tuhan, padahal ia pembohong dan penghasut?

  “Lalu Tuhan Allah member perintah ini kepada manusia: “Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, PASTILAH ENGKAU MATI.” (Kejadian 2 : 16-17)

  Seekor ular mengasut Hawa untuk memakan buah dari pohon itu, katanya: “Sekali-kali kamu tidak akan mati”, maka Hawa dan Adam memakan buah itu tetapi MEREKA TIDAK MATI (baca Kejadian 3 : 1-7). Bahkan Adam masih hidup sampai umurnya 930 tahun (baca Kejadian 5 : 5). Ternyata ular lebih berkata benar daripada apa yang dikatakan Tuhan.

  “Berfirmanlah Tuhan: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan SERATUS DUA PULUH TAHUN SAJA.” (Kejadian 6 : 3).

  Dalam kitab Kejadian 5 : 5-31, disebutkan umur Adam 930 th, Set 912 th, Enos 905 th, Kenan 910 th, Mahaleel 895 th, Yared 962 th, Henokh lebih dari 365 th, Metusalah 969 th, Lamekh 777 th.

  Umur Nuh 950 th (Kejadian 9 : 29).

  Dalam kitab Kejadian 11 : 10-25, umur Sem 600 th, Arpakhsad 438 th, Selah 433 th, Eber 464, Peleg 239 th, Rehu 239 th, Serug 230 th, Nahor 148 th.

  Umur Abraham 175 th (Kejadian 25 : 7), Ismael 137 th (Kejadian 25 : 17), Ishak 180 th (Kejadian 35 : 28).

  “Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia MENGHASUT Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.” (2 Samuel 24 : 1)

  “IBLIS bangkit melawan orang Israel dan ia MEMBUJUK Daud untuk menghitung orang Israel.” (1 Tawarikh 21 : 1)

  Ternyata Tuhan adalah Iblis yang suka menghasut dan membujuk.

  8 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • (Kristen) Jika anda memakan babi, apa alasan anda?

  Imamat 11:3 Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan.

  Imamat 11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu.

  Jadi, sebab diharamkannya babi hutan adalah karena ciri-ciri fisik dan kebiasaannya, yaitu “berkuku belah tetapi tidak memamah biak”.

  Bagaimana dengan babi, apakah ia boleh dimakan lantaran ia berbeda dengan babi hutan, yaitu ia:

  1. Berkuku belah dan memamah biak, seperti sapi?

  2. Berkuku tunggal, seperti kuda?

  11 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Yesus ….., anak Daud atau anak Harun?

  Dalam Alkitab saya temukan silsilah Yusuf suami Maria:

  Lukas 2 : 4 "Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dalam keturunan Daud."

  Matius 1 : 18 "Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri."

  Lukas 3 : 23 "Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli,"

  ayat selanjutnya: anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, …. dan seterusnya hingga ada nama “…. anak Natan, anak Daud” (pada Lukas 3 : 31) …. dan seterusnya hingga ada nama “…. anak Peres, anak Yehuda (pada Lukas 3 : 33), anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham (pada Lukas 3 : 34).

  Matius 1 : 1-3 "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, …."

  Dan seterusnya sehingga ada tulisan “…, Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria” (Matius 1 : 6) … dan seterusnya hingga ada tulisan “Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.” (Matius 1 : 15-16).

  Dalam Alkitab juga saya temukan:

  Lukas 1 : 5 "Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zacharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet."

  Lukas 1 : 36 "Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu."

  Kemudian Maria pergi mengunjungi Zacharia dan Elisabet (Lukas 1 : 39-40). Hal ini menunjukkan mereka adalah keluarga dekat, umumnya kekerabatan ini terjadi pada generasi nenek ke generasi cucu (3 generasi). Bisa jadi nasab mereka bertemu di kakek Maria.

  Maka kesimpulannya:

  1. Yusuf si tukang kayu (suami Maria, dan yang dianggap orang sebagai ayah Yesus) adalah keturunan Daud dari suku Yehuda (keturunan Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Abraham).

  2. Ayah Yusuf menurut Injil Lukas (yaitu Eli bin Matat bin Lewi bin Malkhi, dst.) berbeda dengan Injil Matius (yaitu Yakub bin Matan bin Eleazar bin Eliud bin Akhim, dst.). Kakek buyut jauh-nya pun menurut Injil Lukas (yaitu Natan bin Daud) berbeda dengan Injil Matius (yaitu Salomo bin Daud). Tidak mungkin benar semuanya …, kecuali jika Maria mempunyai 2 suami yang keduanya bernama Yusuf.

  3. Yesus dikandung Maria saat Maria masih bertunangan (belum menikah) dengan Yusuf.

  4. Mengatakan Yesus anak Daud sama dengan mengatakan Maria telah berzina dengan Yusuf sebelum menikah. Hal ini juga menggugurkan paham kelahiran Yesus dari perawan suci.

  5. Mengatakan Yesus anak Daud adalah ketidak-konsistenan Alkitab. Ingat Ismail, anak kandung yang pertama bagi Abraham (Kejadian 16 : 16), empat belas tahun kemudian lahirlah anak kandung yang lain bagi Abraham yaitu Ishak (Kejadian 21 : 5), namun kemudian disebutkan bahwa Ishak adalah anak tunggal (Kejadian 22 : 2). Anak kandung dari istri kedua tidak diakui sebagai anak; tapi dalam kasus Yesus ini, bukan anak kandung malah diakui sebagai keturunan.

  6. Baik Zacharia, Elisabet, maupun Maria adalah dari kabilah Harun (saudara Musa dan Miryam) bin Amraam (Imran) dari suku Lewi (keturunan Lewi bin Yakub bin Ishak bin Abraham). Maka lebih layak mengatakan Yesus anak Harun dari suku Lewi daripada mengatakan Yesus anak Daud dari suku Yehuda.

  Lalu apa firman Allah (tuhannya Muhammad) di dalam al Qur’an?

  “Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Yaa ukhta Haaruun (wahai saudari dari kabilah Harun), ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina" (QS Maryam : 27-28).

  Kata-kata “yaa ukhta Haaruun …” bisa jadi adalah merupakan salah satu di antara berikut ini:

  1. Ungkapan kekecewaan orang-orang dari keturunan Harun yang saat itu banyak menjadi imam2 di rumah ibadah, bahwa ada dari kerabat mereka membawa aib dengan hamil di luar nikah.

  2. Ucapan ejekan orang-orang umum kepada keturunan Harun.

  Apa pendapat kalian? (mohon dijawab dengan logis dan ilmiah tanpa emosi)

  11 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • HERODES, mati dan bangkit lagi karena penasaran kepada Yesus?

  Dalam kitab Injil menurut Matius, pasal 2 diceritakan bahwa raja Herodes memerintahkan bawahannya membunuh bayi-bayi yang baru lahir lantaran informasi dari orang-orang Majusi yang mengabarkan kelahiran calon raja. Lalu tuhan memerintahkan Yusuf mengungsikan Maria dan Yesus (yang masih bayi) ke Mesir.

  Beberapa tahun kemudian Herodes mati (Matius 2 : 19), lalu tuhan memerintahkan Yusuf dan keluarganya kembali dari tanah Mesir.

  Tiba-tiba ketika Yesus tertangkap, Herodes muncul lagi. Herodes sangat senang bisa menyiksa dan mengolok-olok Yesus (Lukas 23 : 8-11).

  Rupanya Herodes sangat dendam sekali dengan Yesus, sampai-sampai sudah mati bangkit lagi agar bisa ikut menyiksa Yesus.

  17 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati?

  Ayat-ayat berikut ini dikutip dari Perjanjian Baru – Injil Lukas.

  Lukas 24:

  44. Ia berkata kepada mereka: “Inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.”

  45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.

  46. Katanya kepada mereka: “Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.”

  Pertanyaan A:

  Adakah yang dapat membantu saya menunjukkan di bagian mana di kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur, atau kitab nabi-nabi yang menulis “Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga” seperti yang tertulis di Injil Lukas 24 : 46?

  Ingat: “TERTULIS”, bukan “tersirat” (atau hanya penafsiran saja)

  Jika ayat tersebut tidak dapat ditemukan, maka ada 3 kemungkinan:

  1. Yesus berbohong.

  2. Lukas 24 ayat 46 adalah ayat palsu, yang berarti Injil Lukas tidak bisa dipakai sebagai kitab suci.

  3. Kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi yang ada di Alkitab – Perjanjian Lama sudah dipalsukan atau diedit/diubah atau dikurangi, yang berarti sudah tidak layak dijadikan bagian daripada kitab suci.

  Pertanyaan B (jika anda tidak dapat menjawab pertanyaan A):

  Manakah di antara ketiga kemungkinan tersebut yang paling benar (paling memungkinkan)?

  3 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Siapakah Nabi Pembawa Kitab Ini?

  Telah beredar Kitab Suci baru bernama “The True Furqan” yang dicetak oleh 2 perusahaan percetakan Amerika: “Omega 2001” dan “Wine Press”. Judul lain kitab ini adalah “The 21st Century Quran”.

  Kitab ini berisi 77 surah dengan 2 bahasa, bahasa Arab dengan tulisan Arab dan bahasa Inggris dengan tulisan latin. Entah bahasa Arabnya menterjemahkan bahasa Inggris atau sebaliknya, bahasa Inggris menterjemahkan bahasa Arab. Atau mungkin wahyu ini turun dalam 2 bahasa sekaligus.

  Isi dari kitab ini dapat dilihat di: http://www.islam-exposed.org/ furqan/contents. html

  Meskipun website-nya bernama islam-exposed, tapi isi dari kitab tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang diperkenalkan oleh nabi Muhammad s.a.w. Kitab ini lebih mendukung keimanan Kristen.

  Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya adalah:

  1. Jika benar kitab tersebut dari tuhan Pencipta Alam Semesta, siapakah nabi atau rasul pembawa kitab tersebut? Adakah ia adalah yang disebut sebagai “nabi itu” oleh orang Yahudi saat bertanya kepada Yohanes Pembaptis? Ataukah dia adalah yang disebut sebagai “Penghibur Yang Lain ataupun Roh Kebenaran” oleh Yesus?

  2. Jika kitab tersebut palsu, alias bukan dari tuhan Pencipta Alam Semesta, apakah cara dakwah seperti ini memang dibenarkan dalam agama Kristen?

  13 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Apakah kalian mempunyai buku-buku ini?

  Jika anda atau orang tua anda mempunyai koleksi buku-buku berikut ini:

  1. “Bagaimana Mengenal Allah”, penerbit Yakin, Surabaya, 1988, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: “How to Know God”, yang diterbitkan oleh World Missionary Press-Inc., New Paris, Indiana, USA.

  2. “Kristen dan Jawabannya”, penerbit Taman Firdaus, Bandung, 1989.

  3. ”Rumah Tangga Kristen Bahagia”, penerbit Taman Firdaus, Bandung, 1991.

  4. ”Pernik-pernik Kehidupan”, penerbit Taman Firdaus, Bandung, 1992.

  ketahuilah bahwa pengarang buku tersebut sudah pindah agama.

  Sebelumnya, beliau aktif sebagai anggota Penginjil Wilayah Bali dan Jawa Timur, kemudian menjadi anggota Penginjil Wilayah Jawa Tengah dan DIY, kemudian menjadi Ketua Penginjil Pedesaan Yogyakarta.

  Beliau memeluk Islam tanggal 29 November 1993, tetapi kemudian harus ”hijrah” ke Baturaja lantaran kepindahan agamanya itu. Istri dan anaknya mengikuti jejaknya, memeluk Islam tanggal 23 Maret 1998, dan ia kembali ke Yogyakarta.

  Setelah itu beliau menulis buku:

  1. ”Benarkah Yesus Mati Disalib”, penerbit Mitra Persada Offset, Yogyakarta, 1999.

  2. ”Muhammad Dalam Taurat dan Injil”, Tajidu Press, Yogyakarta, 2003.

  Informasi ini disadur dari buku ”Muhammad Dalam Taurat dan Injil”, sebuah buku resmi, bukan tulisan bohong seperti yang pernah dilakukan oleh Ali Makhrus (Ali Markus).

  Mengapa seorang yang aktif dalam kegiatan Missionaris dan aktif menulis buku keagamaan tiba-tiba berubah haluan?

  8 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Ishak atau Ismail .........?

  Melanjutkan pertanyaan saya di:

  http://id.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=As...

  Menurut Alkitab, kitab Kejadian:

  1. Ismail dan ibunya diusir oleh Abraham pada saat usia Ismail 16 tahun (16:16 ; 21:5 ; 21:8 ; 21:14) dimana mereka pergi dlm keadaan “Ismail dipikul oleh ibunya, di atas bahu” (21:14) !!!

  2. Tiba-tiba, Ishak disebut anak tunggal (22:2), berarti Ismail tidak diakui sebagai anak kandung serta sudah tidak pernah bertemu lagi.

  3. Ayat 22:2-13 menceritakan bahwa Abraham diperintah tuhan untuk mengorbankan Ishak. Abraham membohongi bujangnya (22:5) dan membohngi Ishak (22:7-8 ; padahal dia belum tahu kalau tuhan akan menyediakan domba !!). Lalu Ishak diikat (22:9) dan Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak (22:10). Lalu ”malaikat tuhan” berseru kepada Abraham, dan dia menjawab: ”Ya, tuhan.” (22:11). Abraham dilarang membunuh anaknya, dan digantilah dengan domba untuk korban bakaran (22:12-13).

  Menurut Al Qur’an::

  1. ”Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya pada pelipis, Maka Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.” Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim (peristiwa) itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian.” (QS Ash Shaaffaat :102-108).

  2. Ishak dilahirkan setelah peristiwa tersebut.

  ”Dan Kami beri dia (Ibrahim) kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. (QS Ash Shaaffaat : 112).

  Fakta:

  Bani Ismail meneruskan tradisi penyembelihan hewan kurban, yaitu pada hari raya haji, bahkan sejak jauh sebelum masa nabi Muhammad s.a.w., dan hingga kini diteruskan oleh umat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah kepada tuhan.

  Pertanyaan, boleh dijawab dengan tidak jujur (tapi dalam hati harus jujur):

  1. Salahkan jika saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang hendak dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak? Jika menolak, berikan argumen !

  Argumen saya:

  a. Jika menurut Alkitab, peristiwa itu terjadi saat Ismail sudah dibuang (Kej 21:14) shg Ishak menjadi anak tunggal (Kej 22:2). Jika toh Ismail mengetahui peristiwa itu, mustahil Ismail dan keturuannya mengabadikannya, sebab dia sudah disia-siakan oleh ayahnya. Apalagi menurut Alkitab, Ismail berkelakuan seperti keledai liar, artinya bukan anak baik yang penurut kepada orang tua.

  b. Fakta bahwa hanya bani Ismail dan ajaran Islam yang masih melanjutkan penyembelihan hewan kurban, sesuai info pada QS Ash Shaaffaat : 108.

  2. Salahkah jika saya berkesimpulan telah terjadi iri hati dan kebencian bani Ishak atas bani Ismail, sehingga dengan sengaja mengubah apa yang sudah diinformasikan tuhan dalam kitab-kitab para nabi?

  3. (Yang ini nggak usah dijawab). Jika sebuah kitab suci sudah diubah oleh manusia, masihkan ia suci? Masihkah ia kita anut dan kita pakai sebagai pedoman sebagaimana layaknya sebuah kitab suci?

  Catatan tambahan:

  Bagi umat Islam, mereka semua (Ibrahim, Ismail, dan Ishak) adalah nabi-nabi yang mulia, dan jauh dari kelakuan seperti keledai liar.

  16 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • (Muslim only) Tahukah kalian tentang hal ini di antara 2 hari raya Islam?

  Disadur dari penemuan Fahmi Basya:

  Hari Raya Idul Fitri

  Hari raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriah, setelah sebulan berpuasa Ramadhan. Bagi siapa saja yang puasanya di bulan Ramadhan mendapatkan ridho dari Allah SWT, maka ganjarannya adalah terhapusnya dosa-dosanya terdahulu sehingga bersih, suci, seperti waktu dia dilahirkan (kembali pada fitrahnya).

  Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Haji)

  Hari raya Idul Adha dirayakan umat Islam setiap tanggal 10 Dzulhijjah (bulan Haji) dalam kalender Hijriah. Kata “hajj” sebenarnya bermakna pertemuan atau mengunjungi tempat yang diagungkan. Pada hari itu umat Islam dari seluruh dunia (yang melaksanakan ibadah Haji) bertemu di tanah suci Mekah. Pada hari itu, bagi umat Islam yang mampu juga diwajibkan untuk berkorban (menyembelih / memotong hewan kurban). Hal ini untuk memperingati ketaatan nabi Ibrahim atas ujian dari Allah SWT untuk mengorbankan anak tunggalnya, Ismail, serta keikhlasan sang anak atas kehendak-Nya. Atas ketaatan mereka, Ismail tidak jadi disembelih, dan Allah SWT memberi binatang ternak yang besar sebagai korban sembelihan. Allah SWT juga mengabarkan berita gembira kepada nabi Ibrahim, bahwa ia akan mempunyai anak (yaitu Ishaq, dari istri pertamanya, Sarah). Makna lain dari digantikannya Ismail sebagai korban persembahan dengan binatang ternak adalah bahwa “tidak ada persembahan kepada Allah SWT dengan cara mengorbankan nyawa orang lain”. Dan daging serta darah hewan korban tidaklah untuk Allah SWT, melainkan ketakwaan si pengorbanlah yang akan mencapainya (QS Al Hajj : 37).

  Proses Kejadian Manusia

  Ketika spermatozoa bertemu sel telur (ovum) di rumah telur (indung telur / ovarium), spermatozoa tersebut akan mengorbankan / memotong ekornya, sedang kepalanya masuk menembus inti sel telur, maka terjadilah pembuahan. Sel telur yang sudah terbuahi ini intinya akan membelah diri dan akan bergulir menuju rahim dalam waktu seminggu. Jika sel telur yang sudah terbuahi dan bergulir dari ovarium menuju rahim ini dapat menempel pada dinding rahim, maka terjadilah kehamilan. Dalam keadaan normal, setelah kehamilan berumur sekitar 9 bulan 10 hari atau sekitar 280 hari maka akan lahirlah bayi manusia dari rahim tersebut.

  Hubungan antara dua hari raya Islam dengan proses kejadian manusia.

  Pernahkah anda menghitung bahwa jarak waktu dari hari raya Idul Adha ke hari raya Idul Fitri adalah 286 - 287 hari atau 280 hari + seminggu?

  Jadi, apabila pertemuan antara sel telur dengan spermatozoa terjadi pada hari raya Idul Adha, maka dalam keadaan normal sang bayi akan lahir pada hari raya Idul Fitri yang akan datang.

  7 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Percayakah kalian bahwa matahari akan terbit dari barat?

  Terbit dan tenggelamnya matahari adalah akibat rotasi bumi. Apa penyebab rotasi bumi? Teori yang disepakati saat ini adalah bahwa pada saat pembentukannya, bumi terserempet benda angkasa sehingga berputar sampai sekarang.

  Coba buka: http://science.nasa.gov/headlines/Y2003/29dec_magn...

  Para peneliti telah menyimpulkan bahwa bumi terdiri dari lapisan kerak (tanah tempat kita berpijak), di bawahnya terdapat lapisan cair dan panas (seperti magma), dan bagian paling tengah adalah bola inti yang padat. Ternyata ”inti bumi berputar lebih cepat 0.2 derajat per tahun dibandingkan kerak bumi”. Ini berarti, seharusnya disimpulkan bahwa ”putaran inti bumi-lah yang menyebabkan kerak bumi ikut berputar”. Inti bumi terbentuk dari logam berat yang ber-magnet. Dan berputarnya inti bumi adalah karena pengaruh magnet2 dari bintang/matahari yang mempunyai ukuran maupun daya yang jauh lebih besar (anda yang pernah belajar ilmu magnet, listrik, dan kinetik tentu paham dengan 2 kaidah ”aturan tangan kanan”).

  Para pakar meneliti terjadinya pergeseran letak kutub magnet bumi yang mulai diamati sejak th 1900. Dengan bantuan supercomputer, para pakar memprediksi pergeseran kutub magnet bumi memakai persamaan magneto-hydrodinamics. Hasilnya cukup mengejutkan, yaitu akan terjadi pertukaran posisi kutub magnet (reversal), kutub utara berada di selatan, dan sebaliknya.

  Bila terjadi reversal inti bumi, maka putaran inti bumi akan berbalik pula (ingat ”aturan tangan kanan”). Maka saat itu terjadilah 2 putaran yang berlawanan, inti bumi yang sudah berbalik arah putarannya dan kerak bumi yang masih sama arah putarannya. Karena kerak bumi tidak mempunyai tenaga pemutar sendiri, maka putaran kerak bumi akan melemah dan terus melemah hingga berhenti, kemudian mulai ikut berputar sesuai arah putaran inti bumi (berlawanan dengan arah putaran yang sebelumnya). Pada saat itu, orang akan merasakan waktu yang sangat panjang (siang yang lama atau malam yang lama), dan kemudian mereka akan melihat matahari terbit dari arah barat (ketika putaran kerak bumi berbalik arah).

  Fenomena ini sudah dinubuatkan oleh nabi Muhammad s.a.w.:

  Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, berapa lama ia (Dajjal) berada di bumi?” Beliau s.a.w. menjawab: “Empat puluh hari, satu hari darinya sama dengan satu tahun, satu hari lagi sama dengan satu bulan, dan satu hari lagi sama dengan satu pekan, sedangkan sisa hari-hari tersebut sama dengan hari-hari biasa mereka.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, pada suatu hari yang lamanya sama dengan satu tahun tersebut, apakah cukup bagi kami untuk shalat sehari (lima waktu saja)?” Beliau saw. menjawab: “Tidak, perkirakanlah olehmu hari-hari tersebut.” (HR Muslim).

  Dari hadits di atas, dijelaskan bahwa pada saat terjadi terlambatnya pergantian siang dan malam (dimana satu kali pergantian siang dan malam bisa memakan waktu sama dengan 7x24 jam, 29x24jam, bahkan sampai 355x24jam), maka umat muslim tidak memakai tanda-tanda alam lagi sebagai tanda masuknya waktu-waktu sholat, alias pakailah ”tabel jadwal waktu sholat setahun” seperti pesan Rasulullah s.a.w. ”perkirakann olehmu hari-hari tersebut”.

  Dari penelitian atas polarisasi pada batuan di dasar samudra Atlantik, ternyata reversal kutub magnet telah terjadi beberapa kali, rata-rata pada interval sekitar 200 ribu tahun, dan yang terakhir terjadi 780 ribu tahun yang lalu. Bisa jadi, saat itu nabi Adam belum diciptakan (ingat masa hidup nabi Ibrahim adalah sekitar 4000 tahun yang lalu, dan beliau adalah cucu atau cicit dari orang-orang yang diselamatkan dalam perahu nabi Nuh). Maka matahari pernah terbit dari barat, sebelum diciptakannya manusia.

  Allah SWT berfirman: “Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.” (QS Ar Rahmaan : 17)

  Jika matahari telah terbit dari barat, maka tiada berguna lagi tobat seseorang.

  Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu maka semua mereka akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu.” (HR Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.; juga oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

  20 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Tolong bantu saya menjelaskan isi kitab berikut ini?

  Mohon ada yang dapat membantu menjelaskan tentang yang ditulis dalam kitab Kejadian berikut ini (sengaja ada yang tidak ditampilkan, untuk mempersingkat):

  1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

  1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.

  1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi.

  1:4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap.

  1:5 Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.

  1:23 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.

  1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

  1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

  1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."

  1:29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.

  1:30 Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian.

  1:31 Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.

  Mohon dapat DIJELASKAN dengan bahasa ilmiah:

  1. Apakah penciptaan bumi (1:1) lebih awal daripada matahari (1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi.)?

  2. Manusia diciptakan pada hari ke-6 (1:26-31) menurut hari bumi (”jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-.....”). Apakah ini berarti bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada saat bumi masih berumur 6 hari (hari menurut bumi)? Kalau begitu, manusia sudah ada ketika jaman Dinosurus. Lalu bagaimana manusia bisa selamat ketika Dinosaurus punah karena bencana alam, ataukah manusia yang membunuhi Dinosaurus hingga punah karena membahayakan manusia?

  3. Apakah manusia diciptakan di bumi (karena ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bumi, 1:26-31)?

  12 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Tolong bantu saya menjelaskan isi kitab berikut ini?

  Mohon ada yang dapat membantu menjelaskan tentang yang ditulis dalam kitab Kejadian berikut ini (sengaja ada yang tidak ditampilkan, untuk mempersingkat):

  1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.

  1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.

  1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi.

  1:4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap.

  1:5 Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.

  1:23 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.

  1:26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

  1:27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

  1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."

  1:29 Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.

  1:30 Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian.

  1:31 Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.

  Mohon dapat DIJELASKAN dengan bahasa ilmiah:

  1. Apakah penciptaan bumi (1:1) lebih awal daripada matahari (1:3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi.)?

  2. Manusia diciptakan pada hari ke-6 (1:26-31) menurut hari bumi (”jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-.....”). Apakah ini berarti bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada saat bumi masih berumur 6 hari (hari menurut bumi)? Kalau begitu, manusia sudah ada ketika jaman Dinosurus. Lalu bagaimana manusia bisa selamat ketika Dinosaurus punah karena bencana alam, ataukah manusia yang membunuhi Dinosaurus hingga punah karena membahayakan manusia?

  3. Apakah manusia diciptakan di bumi (karena ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bumi, 1:26-31)?

  1 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Pernah tahu peristiwa seperti ini?

  Coba buka:

  http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/19/...

  Hal yang sama terjadi pada ayah ustad saya, seorang penjual es cendol, yang sehari-hari selalu membaca Al Quran sambil menunggu pembeli. Keluarga membawa kotak berbentuk kubus untuk memindahkan tulang-belulang ayahnya setelah bertahun-tahun dikubur, makamnya terkena proyek pelebaran jalan. Nyatanya, jasad beliau masih utuh, bahkan kain kafannya tidak lapuk.

  Pada tahun 47H terjadi banjir di lokasi perang Uhud, sehingga menggerus makam beberapa syuhada Uhud. Beberapa syuhada, di antaranya Hamzah, paman nabi s.a.w., ternyata masih utuh.

  Pada saat tembok pagar makam Rasulullah s.a.w., Abu Bakar, dan Umar bin Khaththab akan dibangun kembali setelah roboh karena termakan umur, didapati kaki yang masih utuh ketika orang menggali pondasinya. Melihat dari posisinya, orang meyakini jika kaki tersebut milik jasad Umar.

  Maka orang2 sangat yakin jika jasad ketiganya masih utuh.

  Akibatnya, setidaknya telah terjadi 5 kali usaha pencurian jasad Rasulullah s.a.w., namun Allah SWT tidak mengijinkan hal tersebut terjadi.

  Maka jika anda berkesempatan ziarah ke Madinah, jangan kaget jika masjid Nabawi ditutup jam 10 malam, dan baru dibuka lagi jam 4 pagi.

  11 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Tahukah anda, apa yang terjadi di Tanzania abad yang lalu?

  Tanzania adalah sebuah negeri di Afrika dengan mayoritas penduduknya Muslim (78%), dan Kristen (< 20%), sisanya adalah suku-suku yg tinggal di hutan dan tak beragama. Tanzania berdiri tgl 26 April 1964, merupakan gabungan dua negeri, Rep. Tanganyika (merdeka dari Inggris th 1961) dan Zanzibar (merdeka dari Inggris th 1963), atas prakarsa pemimpin perjuangan kemerdekaan Tanganyika, Mwalimu Julius Nyerere, yang kemudian terpilih menjadi presiden Uni Sosialis Tanzania.

  Nyerere yang beragama Kristen, menghilangkan penggunanaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan melarang wanita muslimah memakai jilbab. Selama rezimnya, dia berusaha mengurangi populasi muslim. Salah satu bukti sejarah yang penting untuk dicatat adalah ketika John Okello, seorang Kristen militan dari Uganda, pada tanggal 11 Januari 1964 tengah malam menyerang Zanzibar (sebelum digabung dengan Tanganyika). Okello dibantu para martir dari Tanganyika, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Malawi dan Mozambique serta merta membantai 13.635 penduduk Muslim. Gerakan bawah tanah Okello di Zanzibar ini terinspirasi oleh pemikiran Oscar Kambona, tangan kanan Nyerere, yang menyatakan pada Second World Conference of Churches tahun 1910, bahwa Islam merupakan ancaman terbesar bagi perkembangan agama Kristen di Afrika Timur. Oleh karena itu perkembangannya harus dihalangi. Nyerere dianggap sebagai ‘otak’ (mastermind) gerakan bawah tanah (clandestine) Revolusi Zanzibar yang dikobarkan oleh John Okello.

  Selain menekan kaum muslim, Nyerere juga tidak membiarkan negeri muslim tetangganya, Uganda, hidup dengan damai. Setelah kejatuhan presiden Uganda, Idi Amin, Nyerere menempatkan jendral Ajoy, seorang uskup, sebagai kepala pemerintah, dan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap muslim. Hal ini menyebabkan imigrasi muslimin dari Kampala dan kota-kota lainnya ke negeri tetangga. Nyerere mengadakan konferensi internasional di Kampala dan mendeklarasikan bahwa di tahun mendatang mayoritas muslim akan berubah menjadi minoritas di negerinya.

  Nyerere yang berusaha menekan muslim di negerinya, mendapat tamparan malu dari anak-anaknya sendiri yang menuntut ilmu di Amerika dan Kanada. Tiga anak lelaki dan dua anak perempuannya justru kemudian memeluk Islam. Berita ini segera beredar di negerinya, dan menjadikan tamparan baginya. Maka, dengan keyakinan yang tinggi akan kebenaran agamanya, Nyerere yang berniat menjadikan muslim menjadi minoritas, mengadakan acara debat terbuka antara Kristen dan Islam. Poster, pamflet, dan segala media dikerahkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai debat terbuka yang akan dilakukan.

  Saatnya pun tiba, dua orang uskup dan seorang biarawati beradu argumen tentang agama 3 orang da’i muda selama 3 hari di sebuah taman yang besar di Darussalam, disaksikan oleh ribuan penonton. Hasilnya, di akhir acara debat, sekitar 300 orang Kristen segera memeluk Islam. Tetapi media masa menutup berita ini, sehingga tidak menyebar luas ke seluruh dunia.

  Julius Nyerere secara gentle mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penduduknya, terutama kaum muslim yang telah ditindasnya selama ini. Ia mengundurkan diri dan mencalonkan pemimpin muslim, Syaikh Ali Hassan Mwinyi untuk melanjutkan kepemimpinannya, tahun 1985.

  Syaikh Musa Fondi, salah seorang da’i yang ikut dalam debat terbuka, menjawab dengan rendah hati ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya dalam debat tersebut: ”Kesuksesan kami bukan hasil dari kepandaian seseorang melontarkan kata-kata, tetapi semua ini didasarkan atas keindahan dan kehebatan ajaran Islam yang dapat menarik manusia yang hendak membuka mata hatinya.”

  15 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Siapakah namanya yang sebenarnya?

  Saya baca di SABDAweb, nama Yesus disebutkan sebagai Isa pada versi KSI.

  Beberapa user kristen menolak untuk menyebut Yesus sebagai Isa.

  Beliau dilahirkan pada masa penjajahan Romawi. Seperti kita ketahui bersama, akhir ”us” umum digunakan oleh orang Romawi pada jaman itu, seperti Pilatus, Heraclius, dsb. Nama tersebut tidak umum dipakai untuk nama-nama Bani Israel. Dan umumnya orang lokal akan membenci penjajahnya (kecuali antek penjajah), sehingga tidak mungkin orang lokal (yang membenci penjajahnya) akan memberi nama seperti umumnya nama penjajah.

  Pertanyaan saya:

  1. Mungkinkah nama sebenarnya bukan Yesus melainkan Isa? Begitu juga halnya Petrus (Peter), Saulus (Saul), Matius (Mattai / Mathew), dsb.

  2. Kira-kira, sukakah anda jika nama anda diganti oleh orang lain?

  3. Apakah kepanjangan dari KSI untuk Alkitab?

  5 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu
 • Apa pendapat anda tentang kesalahan terjemahan Al Quran berikut ini?

  Al Quran, surat Al Hadiid : 25 diterjemahkan sbb:

  “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

  Ada kesalahan terjemahan, dimana seharusnya kata ”anzaalnya” diartikan sebagai ”kami turunkan”, bukannya ”kami ciptakan (kholaqna)”. Jadi seharusnya arti dari ayat tersebut adalah ”..... Dan kami turunkan besi ....”.

  Coba anda cari via Google dengan kata kunci: ”iron factory in the early universe”. Anda akan menemukan beberapa artikel, di antaranya dari Max Planc Univesity, tentang asal-usul besi.

  Setelah melalui penemuan dan obsevasi terhadap bintang-bintang yang berukuran sangat besar serta massive (padat), para ahli astrofisika modern berkesimpulan bahwa besi dan juga unsur-unsur logam berat lainnya yang ada di bumi ternyata tidak tercipta pada saat pembentukan matahari, planet-planet serta bulan-bulan dalam sistem tata surya kita. Dalam perhitungan mereka, energi dari seluruh benda di dalam tata surya kita tidak akan cukup untuk membentuk atau menciptakan sebutir pun daripada atom besi. Itulah sebabnya mereka berkesimpulan bahwa besi adalah merupakan materi yang berasal dari luar bumi (extra terrestrial).

  Logam berat di alam semesta diproduksi oleh inti bintang-bintang raksasa. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang ukurannya sangat jauh lebih besar dari pada matahari. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dan bintang raksasa tersebut tidak mampu lagi menanggungnya, maka meledaklah bintang tersebut melalui peristiwa yang disebut "nova" atau "supernova". Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan ke seluruh penjuru alam semesta. Mereka bergerak melalui ruang hampa hingga bertumbukan dengan benda-benda interstellar membetuk sebuah bintang yang baru serta sistem tata surya. Hal ini terjadi pula pada matahari dan beberapa planet dalam tata surya kita, termasuk bumi pada masa pembentukan bumi miliaran tahun yang lalu.

  Ternyata memang besi telah ”diturunkan” dari angkasa luar ke tata surya kita, termasuk bumi.

  13 JawabanAgama & Kepercayaan1 dekade yang lalu