Dari A sampai Z huruf abjad apakah yang kamu suka ? apa alasan nya ?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
21 jawaban 21