Ya / tidak kamu suka menyindir orang lain....?

* saya suka, hehehe..
26 jawaban 26