Neo ditanyakan dalam Masyarakat & BudayaAgama & Kepercayaan · 1 dekade yang lalu

Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika?

Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di

Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah

berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.

Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di

Amerika , ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka

semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk

Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di

Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung

tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja.

Semula ia berkeberatan. Namun karena ia terus mendesak akhirnya

pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan

duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana

kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk

memberikan penghor-matan lantas kembali duduk.

Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika meli-hat kepada para hadirin

dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap

ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya.

Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap

tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku

minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda

ini beranjak keluar.

Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pen-deta, "Bagaimana anda tahu

bahwa saya seorang mus-lim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang

terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sang

pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan

beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan

sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan

debat tersebut.

Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan

anda harus menja-wabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata,

"Silahkan!"

Sang pendeta pun mulai bertanya,

1. Sebutkan satu yang tiada duanya,

2. dua yang tiada tiganya,

3. tiga yang tiada empatnya,

4. empat yang tiada limanya,

5. lima yang tiada enamnya,

6. enam yang tiada tujuhnya,

7. tujuh yang tiada delapannya,

8. delapan yang tiada sembilannya,

9. sembilan yang tiada sepuluhnya,

10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

11. sebelas yang tiada dua belasnya,

12. dua belas yang tiada tiga belasnya,

13. tiga belas yang tiada em-pat belasnya.

14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!

19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?

20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?

21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun,

setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah.

Setelah membaca basmalah ia berkata,

1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman,

"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)." (Al-Isra': 12).

3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan,membunuh seorang anak kecil dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.

4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.

6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.

7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis

Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.

Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.

Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *

10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan.

Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali

Perbarui:

wah sorry kepotong ternyata gak cukup muat ceritanya ri room ini

lebih jelasnya baca di

http://www.rohis.org/artikel/dari-anak-rohis/158-p...

20 Jawaban

Peringkat
 • zaa
  Lv 6
  1 dekade yang lalu
  Jawaban Favorit

  " Dan apabila telah datang pertolongan ALLOH dan kemenangan,

  dan engkau melihat manusia berbondong2 masuk agama ALLOH

  maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadaNYA.

  Sungguh, DIA Maha Penerima taubat."

  ( QS. AnNasr )

  .

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan.

  Allah SWT berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).

  11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudaraYusuf .

  12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,

  "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman,

  'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air." (Al-Baqarah: 60).

  13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

  14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh.

  Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menying-sing." (At-Takwir: 18).

  15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

  16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf ,

  yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,

  "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami

  tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan

  serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka,"

  tak ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata,

  "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya

  Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

  17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai.

  Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara kele-dai." (Luqman: 19).

  18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

  19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim.

  Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

  20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

  21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita,

  sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

  22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,

  setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari

  maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

  Pendeta dan para hadirin merasa takjub mende-ngar jawaban pemuda

  muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun

  ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab

  satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.

  Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?"

  Mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya

  diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha

  menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil.

  Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab

  pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

  Mereka berkata,

  "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab,

  sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu

  menjawabnya!"

  Pendeta tersebut berkata,

  "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun

  aku takut kalian marah.

  " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."

  Sang pendeta pun berkata,

  "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa anna Muhammadar Rasulullah."

  Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam.

  Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.**

  * Penulis tidak menyebutkan yang kesembilan (pent.)

  ** Kisah nyata ini diambil dari Mausu'ah al-Qishash al-Waqi'ah melalui

  internet, www.gesah.net

  Kaum yang berpikir (termasuk para pendeta) sedianya telah mengetahui

  bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan

  menjaga manusia dalam kesejahteraan baik di dunia dan di akherat..

  Apa yang menyebabkan hati-hati para pendeta itu masih tertutup bahkan

  cenderung mereka sendiri yang menutup rapat jiwanya..

  Semoga Allah SWT memberikan Hidayah kepada mereka yang mau berpikir..

  AMIN

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • Anonim
  1 dekade yang lalu

  endingnya bagaimana?

  kok berhenti sampai di situ??

  trus saya mau komentar apa ya.....

  mmmm..pasti tu pendeta tk bisa ngmong apa2 ya..........

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • Aditya
  Lv 6
  1 dekade yang lalu

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • Bagaimana menurut Anda jawaban tersebut? Anda dapat masuk untuk memberikan suara pada jawaban.
 • Lian
  Lv 4
  1 dekade yang lalu

  sebaiknya dia berkunjung ke setiap gereja deh di amrik sana... setelah itu baru dia ke Indo buat hal yang sama di tempat ibadanya sendiri

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  subhanallah....

  semoga mereka istiqomah di jalanNya.

  Allahuuma zayyina bizinatiil imaani waj'alna hudam muhtadiin....:)

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  terima kasih atas ceritanya, semoga banyak mendatangkan manfaat bagi para pembaca.

  semoga bermanfaat.

  Sumber: pribadi
  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  tingal 12 lagi

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  bagus ya

  Sumber: jangan hapus jawabanku karena ini opiniku
  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
 • 1 dekade yang lalu

  HOAX

  maaf ya...!!

  • Commenter avatarMasuk untuk membalas jawaban
Masih ada pertanyaan? Dapatkan jawaban Anda dengan bertanya sekarang.