Apa yang lebih manis dari sebuah senyuman...?

QII : Senyum.mu manis atau pahit...? ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
15 jawaban 15