Kalo diminta investasi lebih baik kemana ya? emas? tanah? saham? reksadana? deposito? dll?

12 jawaban 12