Boleh gk groundingnya petir digabung dengan grounding panel?

2 jawaban 2